ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
“Каква е твоята причина да кажеш Наздраве”

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

1.1. Промоционалната игра се организира от "Каменица“ АД, вписано в Търговския регистър, при Агенцията по вписванията с ЕИК 825347340, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,  4017, ул. Арх. Камен Петков № 1А, ет. 5 (наричано по-долу „ОРГАНИЗАТОРА”). Условията на промоционалната игра (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни за целия период на същата на интернет адрес www.kamenitza.bg.
Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на телефон 0888423118 (цената за обаждане е според тарифния план на абоната), всеки ден от 09:00 до 20:00 часа с изключение на националните празнични дни за 2018 година.

1.2. Промоционалната игра е с продължителност от 00:00 часа на 15.09.2018г. до 19:30:00 часа на 15.11.2018г. и се организира и провежда на територията на Република България.

1.3. Включвайки се в промоционалната игра, участниците се съгласяват с Условията и са длъжни да ги спазват във всеки един момент.

1.4. Промоционалната игра се организира и провежда от ОРГАНИЗАТОРА самостоятелно, или чрез възлагането на трети лица. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява предметните награди за участниците, спечелили от нея.

1.5. В промоционалната игра могат да участват само пълнолетни физически лица, навършили 18 г. към началната дата на промоционалната игра, пребивават на територията на Република България и са дееспособни (съгласно условията на българското законодателство) за участие в играта, с изключение на служителите на дружествата „Каменица” АД, „Fun Done”, „Суинг” ЕООД, „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че бъде установено, че даден участник не отговаря на условията, посочени в предходното изречение, същият няма право да участва в играта и ще бъде дисквалифициран.

1.6. Наградите в промоционалната игра са 1000 броя комплекта чаши. Всеки комплект съдържа по 2бр. промоционални чаши за бира.

 

 

III. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

 

3.1 Участието в промоционалната игра не е обвързано с покупка.

3.2. За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да посетят сайта www.kamenitza.bg, да отидат в съответния раздел от сайта, посветен на промоцията, да се регистрират и да напишат или изберат своята причина за Наздраве в определеното поле.

3.3.2. При правилно регистрирана причина, участникът получава уведомително съобщение на екрана, потвърждаващо успешната му регистрация за участие в тегленията за един от 1000 бр. комплекта чаши. Всеки ден през целия период на промоцията ще се провеждат по общо 16 бр. тегления, като на всеки 30 минути между 12:00 часа и 19:30 часа ще се изтегля по една награда измежду всички участници, регистрирали успешно причина за наздраве. На 15.11 ще бъдат изтеглени допълнителни 8бр.  комплекта заедно с ежедневното теглене в 12:00 часа.

3.6. Всеки участник може да регистрира по 5 причини на ден за периода на промоцията. В случай че участник опита да регистрира повече от пет причини в рамките на един ден /от 00,00 ч. до 23,59 ч./, то причината му няма да бъде зачетена от системата като участващ в играта.

3.8.1. Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

 • 1000 броя комплекта чаши

 

3.8.2. Общия брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:

 • 1000 броя комплекта чаши ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип за периода на промоцията от специално разработен за нуждите на промоцията софтуер в общо 1000  бр. тегления, както следва:
  Всеки ден в периода на промоцията между 12:00 часа и 19:30 часа.  ще се състоят общо 16 бр. ежедневни тегления през 30 мин., като на всеки 30 минути ще бъде раздаван по 1 бр.комплекта чаши. На 15.11 ще бъде проведено допълнително теглене в 12ч за още 8 комплекта. Във всяко теглене ще участват всички участници, регистрирали поне 1 (един) код по смисъла на т. 3.3.4 от настоящите условия. С всяка последваща регистрация на нова причина, участникът увеличава шансовете си за спечелване на награда.

3.8.3. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, опаковките, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

3.9. Всеки ден в периода на Промоцията по т. 1.2 след всяко теглене печелившите участници ще бъдат обявявани (част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса на промоцията www.kamenitza.bg. На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент.

3.10. Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени чрез SMS, в който ще им бъде предоставен телефон за връзка, на който да заявят адрес за получаване на наградата.

3.11. Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени с куриер до всеки спечелил, в срок от 45 работни дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка.

3.12. Спечелилият участник следва да се обади на телефон 0888423118 в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомлението по т. 3.10. и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес В случай, че спечелилият участник не извърши в срок всички посочени действия в предходното изречение, то губи правото да получи награда.

 

3.13. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

3.14. Наградите се получават лично срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител.

3.16. В случай, че през даден час, ден или седмица от периода на промоцията не бъдат спечелени определения брой награди (поради липсата на достатъчно участници), то предвидените награди за съответните тегления ще бъдат прехвърлени и добавени към следващото.

3.17. За периода на промоцията, всеки участник има право да спечели само една награда. Всеки следващ опит за участие в играта няма да бъде зачетен от системата.

 

IV. ДРУГИ

 

4.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането на периода на промоционалната игра или по други подобни поводи.

4.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност в случай, че продукти в промоционални опаковки се предлагат в търговската мрежа и след изтичане на срока на промоционалната игра.

4.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за промоционални опаковки, които са нередовни поради грешки при отпечатването им или са повредени след закупуването на продуктите.

4.4. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участници в промоционалната игра, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи и съдилища.

4.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на извършени регистрации на интернет адрес www.kamenitza.bg

4.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес www.kamenitza.bg

4.8. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респективно периода) на промоционалната игра, ако, поради непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не може да започне в срок. В този случай, новият срок на промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адрес www.kamenitza.bg.

4.9. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време да прекрати промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес www.kamenitza.bg, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на промоционалната игра, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.

4.10. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

4.11. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Промоцията.

4.12. Организаторът не носи отговорност за грешки, свързани със забавени доставки или недоставяне на награди, причинени от неправилно посочване или грешки в посочения от участника в томболата адрес, на който е била изпратена наградата. Организаторът не носи отговорност при промяна на адреса на участника в томболата или промяна в други данни, които правят невъзможно изпращането на наградата до него, както и за невъзможността да се получи или неполучаването на наградата от участника поради друга причина у него. В тези случаи награденият участник изгубва правото си да получи наградата.

 

V. ЛИЧНИ ДАННИ

 

5.1. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите партньори свои лични данни - три имена, адрес, телефонен номер и/или e-mail, които ще бъдат необходими за осъществяването на обратна връзка с участниците по повод тегленето и предоставянето на награди.  С участието си в промоцията участниците се съгласяват, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в промоционалната игра лични данни за целите на организацията на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея, включително за целите, посочени в т. 5.2., т. 5.4. и т. 5.5.  С участието в промоционалната игра, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да предоставя тези данни на трети лица, с които ОРГАНИЗАТОРЪТ си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с промоционалната игра, включително дружества, предоставящи куриерски услуги, дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет-страницата www.kamenitza.bg, дружествата, осигуряващи наградите за промоционалната игра. 

 

5.2. С включването си в промоционалната игра, всеки потребител приема личните му данни да бъдат включени в базата данни на Организатора, с цел известяване на потребителя относно последващи промоции на ОРГАНИЗАТОРА.

 

5.3. Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае ОРГАНИЗАТОРЪТ да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра.

 

5.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:

 • администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;
 • последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията ;
 • провеждане на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на ОРГАНИЗАТОРА (директен маркетинг);
 • изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на ОРГАНИЗАТОРА.

 

5.5. С участието си в промоционалната игра потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения чрез SMS или  e-mail  във връзка с провеждането на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност и пазара или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора. Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното получаване на електронни съобщения от Организатора, като заяви това с изпращане на писмо на адрес: "Каменица" АД София 1113 бул. "Цариградско шосе" 99. Офис сграда Алфа Банк, ет. 3. , телефон: +3592 974 03 84 или на имейл: openline@kamenitza.bg

 

5.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането промоцията:

 • куриерската служба, избрана от Организатора за доставянето на наградите;
 • дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет - страницата www.kamenitza.bg
 • партньорите, осигуряващи наградите за промоционалната игра

 

5.7. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващи от Закона за защита на личните данни. Всеки участник може да се запознае с прилаганата от Организатора Политика за защита на личните данни на този линк: Политиката за защита на личните данни